Dataset: salmon_energy

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.3108.1