Dataset: MesoHux TEP

DOI:10.26008/1912/bco-dmo.748500.1