Dataset: bird obs - metadata

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.2338.1