Dataset: non-salmon meristics

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.2466.1