Dataset: salmon_thermal

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.3016.1