Dataset: Pseudo-nitzschia_multiseries_photosynthesis