Dataset: Phosphorus uptake - taxon

DOI:10.26008/1912/bco-dmo.538053.1