Dataset: Long-term Menidia menidia growth

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.652124