Dataset: Xray diffraction data

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.684634.1