Dataset: Gulf of Mexico pore water analysis

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.745865.1