Dataset: Gulf of Mexico bottom water analysis

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.745932.1