Dataset: Growth - pCO2 x DO effects on Menidia menidia

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.777130.1