Dataset: Wetz-783256-Discrete

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.787316.1