Dataset: Cryptic N: Seasonal STE Profiles

DOI:10.26008/1912/bco-dmo.807664.2