Dataset: Phytoplankton Orientation - 4 Diatom Species

DOI:10.26008/1912/bco-dmo.864069.1