Dataset: respiration-excretion rates - micronekton

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.2369.1