Dataset: respiration-excretion rates - plankton

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.2371.1