Dataset: salmon_biodata

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.3106.1