Dataset: phytopl_epi_abund

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.516356.1