Dataset: POC PON isotopes

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.516495.1