Dataset: Zooplankton Densities

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.682074.1