Dataset: CO2 x temperature effects on Menidia menidia offspring

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.742200