Dataset: SO248: GF FLA hydrolysis rates

DOI:10.26008/1912/bco-dmo.743274.1