Dataset: Gorgonia ventalina growth (for PeerJ)

DOI:10.26008/1912/bco-dmo.827897.1