Dataset: LIS plankton

DOI:10.26008/1912/bco-dmo.840875.1