Dataset: Zooplankton metabolic traits

DOI:10.26008/1912/bco-dmo.855732.1