Dataset: ProteOMZ nitrous oxide data

DOI:10.26008/1912/bco-dmo.775849.1