Dataset: Meta-analysis of oyster reef nekton

DOI:10.26008/1912/bco-dmo.845755.1