Dataset: Sargasso Sea Plankton Aggregation: Sinking Velocities

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.774820.1