Dataset: Sargasso Sea Plankton Aggregation: Sizes

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.774841.1