Dataset: fishlarvaeM

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.2324.1