Dataset: bongo net zooplankton

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.3012.1