Dataset: EcoMon Plankton 10m2

DOI:10.26008/1912/bco-dmo.3327.3.1