Dataset: FL Stegastes Partitus Otolith Summary Data

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.523365.1