Dataset: Gorgonia ventalina asymmetry

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.662645.1