Dataset: Metagenome

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.781137.1