Dataset: Nekton - Minnow trap data

DOI:10.26008/1912/bco-dmo.813563.1