Dataset: Nitrifier C fixation release

DOI:10.26008/1912/bco-dmo.870832.1