Platform: F/V Admiral Arciszewski

Platform: F/V Admiral Arciszewski
ICES vessel Code: 67AA
Abbreviation: 
AA
Type: 
vessel