Dataset: biogeochem_microbes

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.3670.2