Dataset: LesionDistance_GrowthHealing

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.777110.1