Dataset: Picocyanobacteria Sinking Aggregates: Sizes

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.774799.1