Dataset: zooplankton biomass

DOI:10.1575/1912/bco-dmo.3149.1